2018 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠤᠷᠺ ᠲᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ2018年美国书展纽约开展

2018 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠤᠷᠺ ᠲᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

2018 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠡᠴᠡ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠤᠷᠺ ᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠤᠯ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠹᠤᠷᠦ᠋ᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 

2018年美国书展纽约开展

5月30日,在美国纽约举行的2018年美国书展上,销售人员向参观者介绍图书。2018年美国书展于5月30日至6月1日在纽约举行,来自世界各地的超过400家参展商参加本届书展。美国书展是北美地区规模最大的书展之一,除展销推介最新书籍外,还举行作者签售、书籍出版论坛等多种活动。新华社记者王迎摄

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .