《ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ》天坑植物园

《ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ》

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠸᠨ ᠱᠢ ᠲᠦᠵᠢᠶᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠮᠢᠶᠤᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠸᠦ ᠶᠢᠨ ᠢ ᠡᠸᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠯᠦᠸᠸ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ 290 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢᠬᠴᠤᠷᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠮᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ 《ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ (ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠰᠦᠩ ᠸᠸᠨ)

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 

天坑植物园

时值初夏,在湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县锣圈岩村,一个深达290余米的天坑里绿意浓浓。天坑底部面积近百亩,地貌和气候特征独特,造就了“天坑植物园”较为独立的生态系统。

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .