ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ  ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ 26   ᠤ ᠡᠲᠦᠷ···女大学生专场双选会 26日呼市举办

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ  ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ 26   ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

2018 ᠣᠨ  ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠲᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠭᠣᠬᠣ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠰᠠᠢᠲᠣᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ  ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠬᠣ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠣ  ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠣ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠂ ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠶᠣᠧᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠣ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ 26  ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠣᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠣᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ 110 ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠷᠣᠬᠣ ᠂ ᠣᠷᠢᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠂ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠣ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠣ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

女大学生专场双选会 26日呼市举办

为做好2018届毕业生就业服务工作,以服务女大学生为重点,进一步推动女大学生就业创业,由内蒙古大学创业学院、玉泉区妇女联合会主办的首届女大学生专场双选会将于26日在我市举办。
据了解,大会现场将设置展位110个,大会当天将通过企业进场、招聘会、宣讲会等几个活动进行开展。举办地点为内蒙古大学创业学院文体训练馆。

Posted in ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ | 招聘信息 and tagged .