ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ- ᠵᠧᠩᠵᠧᠤ-ᠱᠧᠨᠵᠧᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠦᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ···包头机场开通包头-郑州-深圳航线

ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ- ᠵᠧᠩᠵᠧᠤ-ᠱᠧᠨᠵᠧᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠦᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ - ᠵᠧᠩᠵᠧᠤ -ᠱᠧᠨᠵᠧᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠠᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠪᠧᠤᠶ᠊ᠢᠩ 738 ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢ DZ6219/20᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢᠰᠦᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠨᠧᠲ

 

包头机场开通包头-郑州-深圳航线

近日,包头-郑州-深圳航线正式开通,也标志着东海航空正式进入包头航空市场。

  据了解,包头-郑州-深圳航线,由东海航空波音738型飞机执飞,航班号为DZ6219/20,班期为每周一、三、五、日执行,具体时刻为:(来程)06:10深圳起飞,08:55到达郑州,09:55郑州起飞,11:40到达包头;(去程)20:05包头起飞,21:55到达郑州,23:10郑州起飞,次日01:55到达深圳。该航线恢复了深圳的航点,为两地间旅游和商务出行的旅客提供了更多的选择。,

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .