ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠤᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ···第二十一届中国北京国际科技产业博览会昨日开幕

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠤᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠮᠠᠭ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ

ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ᠂ 21 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠤᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠮᠠᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ (ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ) ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ᠃ 14 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠡ 1600 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ

第二十一届中国北京国际科技产业博览会昨日开幕

由科技部、国家知识产权局、中国贸促会和北京市人民政府共同主办的第二十一届中国北京国际科技产业博览会(以下简称“科博会”)在北京开幕。科博会主展馆在中国国际展览中心(老馆)拉开帷幕,展馆共设置16个专题展区,共有1600多家科技企业参展。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .