ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ28 ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠪᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠾᠸᠮᠠᠯᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ···28名中国登山者登顶珠峰

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ28 ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠪᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠾᠸᠮᠠᠯᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ16 ᠤ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ8 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ11 ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠪᠠ17 ᠵᠠᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠾᠸᠮᠠᠯᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠢᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠡᠸᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

28名中国登山者登顶珠峰

16日早8时左右,由11名中国商业登山队员和17名登山向导组成的登山队成功登顶世界最高峰珠穆朗玛峰。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .