ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠲᠠ 300 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ陕西已拥有博物馆超过300座

ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠲᠠ 300 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢ ᠠᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ (ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠬᠠᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠵᠤᠤ) ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ 15 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠥᠨᠥ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠲᠠ 302 ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ

陕西已拥有博物馆超过300座

新华社西安5月16日电(记者王钊)记者从15日召开的新闻发布会上了解到,截至今年4月底,中国的文物资源大省陕西省已登记注册博物馆302座。

 

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .