ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠧᠩ ᠳ᠋ᠦᠧᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ···青海玉树称多县发现大批岩画

ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠧᠩ ᠳ᠋ᠦᠧᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠢᠦᠢ ᠱᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠪᠡᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠸᠦ ᠵᠢᠨ ᠴᠧᠩ ᠳ᠋ᠦᠧᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ (ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠯᠢ ᠾᠧ)

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ

青海玉树称多县发现大批岩画

近日,青海玉树称多县发现大批岩画。

 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .