ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ出租草场

ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ

ᠲᠤᠰ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ  ᠄ 13604796084

出租万亩草场

本人出租万亩草场,有意者联系 :13604796084

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .