ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩᠹᠤᠩ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠦ ···中国男子乒乓球队实现世乒赛九连冠

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩᠹᠤᠩ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ2018 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩᠹᠤᠩ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ 3 ᠄ 0 ᠪᠡᠷ ᠺᠸᠷᠮᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠳᠡᠢᠯᠦᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠡᠷ ᠶᠢᠰᠦᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

中国男子乒乓球队实现世乒赛九连冠

中国男子乒乓球队在6日进行的2018年世界乒乓球团体锦标赛决赛中以3:0战胜头号种子德国队,实现世乒赛九连冠。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .