ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠦᠷ ᠯᠾᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡᠳᠦᠷᠤ ᠵᠢᠨ 《 ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ》᠂ 《 ᠨᠢᠳᠤ》···孟和图日:《美丽家乡的善良人》·《眼睛》出版发行

ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠦᠷ ᠯᠾᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡᠳᠦᠷᠤ ᠵᠢᠨ 《 ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ》᠂ 《 ᠨᠢᠳᠤ》 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠤᠮ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠦᠷ ᠯᠾᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡᠳᠦᠷᠤ ᠵᠢᠨ 《 ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ》᠂ 《 ᠨᠢᠳᠤ》 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠤᠮ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ 《ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ 《ᠨᠢᠳᠤ》 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠵᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ ᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

孟和图日:《美丽家乡的善良人》·《眼睛》出版发行

Posted in ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ |好书推荐 and tagged .