ᠭᠤᠧᠠᠩᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠨᠡᠭᠡᠬᠡᠯᠲᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ广州艺术节今天开幕

ᠭᠤᠧᠠᠩᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠨᠡᠭᠡᠬᠡᠯᠲᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ

ᠨᠡᠶ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠧᠠᠩᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ﹒ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ 2018 ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ᠃

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯᠠᠬᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ 56 ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠠ 102 ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠍ᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ᠂ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ (ᠭᠤᠧᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ)᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

广州艺术节今天开幕

第八届广州艺术节·戏剧2018将于4日拉开大幕。在5月至8月的艺术节期间。

将有来自国内外的56台共102场优秀剧目轮番上演。参演剧目题材广泛、品种多样,涵盖几乎所有的戏剧种类,包括歌剧、音乐剧、舞剧、话剧、偶剧、戏曲(粤剧)、儿童剧等。

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .