ᠬᠦᠯ ᠬᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠬ ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠪᠠ足球赛:呼和浩特队输

ᠬᠦᠯ ᠬᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠬ ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠪᠠ

ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ᠂ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠠᠬᠢ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠬ ᠨᠢ 1᠄ 2 ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠳ᠋ᠠᠯᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠬ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠧᠲ》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

中甲:呼和浩特足球队输

近日,在2018赛季中甲联赛第七轮比赛中,呼和浩特队主场以1比2不敌大连超越队。
  来源:内蒙古启言网摘自《新华网》

 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .