ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ···辽宁男篮夺冠之路

ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ

ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2017-2018 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ (CBA) ᠳᠤ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠩ ᠪᠠᠭ 100᠄ 88 ᠪᠡᠷ ᠵᠧᠵᠢᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠨ᠂ 4᠄ 0 ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

辽宁男篮夺冠之路

近日,在2017-2018赛季中国男子篮球职业联赛(CBA)总决赛第四场比赛中,辽宁本钢队主场以100比88战胜浙江广厦控股队,从而以4比0的总比分夺得本队历史上首个总冠军。
  来源:内蒙古启言网摘自《新华网》

 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .