《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠲᠦᠨ》ᠤᠨᠴᠠ ᠮᠠᠷᠺ ᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ《红楼梦》特种邮票发行

ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠤᠲᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠢᠵᠢ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠲᠦᠨ》 ᠤᠨᠴᠠ ᠮᠠᠷᠺ ᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ

ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠤᠲᠠᠨ ᠡᠴᠡ 《ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠲᠠᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ - ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠲᠦᠨ ( ᠭᠤᠷᠪᠠ )》ᠤᠨᠴᠠ ᠮᠠᠷᠺ 1 ᠢᠵᠢ 4 ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠌᠂ 1 ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ 11.1 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《 ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

中国邮政发行第三套《红楼梦》特种邮票

近日,中国邮政发行《中国古典文学名著——〈红楼梦〉(三)》特种邮票1套4枚,小型张1枚,全套邮票面值为11.1元。中国邮政天津市分公司推出的一套《红楼梦群芳图》邮资明信片也在同日发行。
  来源:内蒙古启言网摘自《华夏经纬网 》

 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .