ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠯ᠎ᠠ首个草原生态检察局成立了

内蒙古首个草原生态检察局成立了

为了加大草原生态环境保护力度,强化草原生态的执法和司法监督,阿巴嘎旗检察院于近日成立了内蒙古首个草原生态检察局。
  来源:内蒙古启言网摘自《新浪新闻》

 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .