ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠄ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ呼市:低价出售楼房

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠄ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ  ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠶᠤᠤ  ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠳᠡᠬᠢ C2 ᠠᠰᠠᠷ   ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 82 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠰᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 1365471050

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

图文无关

呼市:低价出售楼房

本人因家中有急事需要钱,现低价出售金桥锦绣嘉苑C2号楼高层7楼,82平米,毛坯房,有意者联系1365471050

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .