ᠬᠡᠬᠦᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ 卖母马

ᠬᠡᠬᠦᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠬᠦᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠄ 17548944457

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

卖母马

本人卖母马,联系电话 :17548944457

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .