ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ 乡村中学里的摔跤班

ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ

ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠦᠨ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠩ ᠱᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠡᠳ ᠵᠠᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠭᠡ ᠂ ᠬᠤᠩ ᠱᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 2015 ᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ 《ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠢᠷ ᠪᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ 》ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢ 4 ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠤᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ 《ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠢᠷ ᠪᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ  ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ 》 ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠥᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ》 ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

乡村中学里的摔跤班

重庆市云阳县红狮中学是一所远离县城的乡村学校,为了让大山里的孩子们将来有更多的选择和出路,红狮中学从2015年开始探索“体教结合”,引进摔跤运动项目,组建4个摔跤特色班。对摔跤特色班学生采用上午文化课,下午专业训练,早晚自习辅导的“体教结合”管理模式。

Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ |教育信息 and tagged .