ᠯᠦᠸᠸᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠯᠦᠩᠮᠸᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ···洛阳龙门石窟迎来旅游旺季

ᠯᠦᠸᠸᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠯᠦᠩᠮᠸᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠲᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯ᠎ᠠ

4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠡᠾᠸᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠸᠸᠶᠠᠩ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠩᠮᠸᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠲᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠡᠲᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠲᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ 《ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ》 ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

洛阳龙门石窟迎来旅游旺季

进入4月,河南洛阳龙门石窟景区逐渐迎来旅游旺季。据龙门石窟景区管理处介绍,景区每天迎来中外游客超万人次。 新华社记者 朱祥 摄

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .