ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ···中国女足8比1狂扫约旦

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 8 ᠄ 1  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ  ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠤᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭ   ᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠡᠷᠲᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠬᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 8 ᠄ 1  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ  ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠤᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭ   ᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠳ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠨᠡᠢᠲᠡ  9 ᠬᠤᠪᠢ᠂ 15 ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ  ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

中国女足8比1狂扫约旦

北京时间4月13日凌晨,中国女足在对阵约旦的比赛中拿下8比1大胜,加上此前两场大比分胜利,三场小组赛,球队全取9分的同时还斩获了多达15粒进球。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .