ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠯ ᠲᠣᠰᠴᠣ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ西苏旗牧民接羔正忙时

ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠯ ᠲᠣᠰᠴᠣ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠠᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ 230 ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠲᠣᠰᠴᠣ ᠤᠳᠣ 200 ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠲᠣᠰᠣᠨ᠂ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠨᠳᠣ ᠪᠤᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠨᠡᠢᠬᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠭᠣ ᠬᠥᠴᠥ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠵᠢ ᠣᠨᠴᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠣ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠮᠥᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠲᠦᠯᠯᠡᠬᠥ ᠮᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠬᠠᠮᠠᠯ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠡᠵᠡᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠣᠰᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠡ ᠮᠠᠯ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠲᠠᠷᠭᠣ ᠬᠥᠴᠥ ᠵᠢ ᠪᠠᠲᠣᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠦ᠋  ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠴᠣ ᠬᠦᠷᠥᠯᠴᠡᠭᠡᠲᠡᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠤᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠴᠣ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

西苏旗牧民接羔正忙时

西苏旗乌日根塔拉镇额仁敖包嘎查牧民斯琴巴特尔忙着接羊羔, 230多只母畜,200只羊羔已全部接完。这里的牧民们提前备足了青贮玉米、青干草等饲草料,提前一月就给即将产羔的母羊进行分群补饲,充分保证母羊的营养需求和奶水充沛 ,从而保证了仔畜成活率。目前羔羊长势良好,为增加收入打好基础。
  来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网编译

 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .