ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ 呼和浩特:出售楼房

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠲᠠ ᠱᠸᠩ ᠰᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠳᠡᠬᠢ 9 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠰᠠᠷ﹇ ᠤᠨ 139.7 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠂ ᠮᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠲᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ  7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠷᠥᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ 65 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠂ 58 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 13190923361

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

图文无关

呼和浩特:出售楼房

新区盛世嘉园9号楼1单元602室,139.7平米,三室两厅,两卫(65万)另有同小区7号楼1单元602室,三室两厅,一卫(58万)可小讲!电话:13190923361

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .