ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ — ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ 8 ᠬᠤᠤᠰ 《ᠹᠦ᠋ ᠰᠢᠩ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠤ》 京沪高铁再增8对“复兴号”

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ — ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ 8 ᠬᠤᠤᠰ 《ᠹᠦ᠋ ᠰᠢᠩ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠤ》 ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠲᠠᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ — ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ 4 ᠴᠠᠭ 24 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠠᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠭ G7 ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠰᠡ 6 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ 《ᠹᠦ᠋ ᠰᠢᠩ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠤ》 ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ — ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ 8 ᠬᠤᠤᠰ 《ᠹᠦ᠋ ᠰᠢᠩ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠤ》 ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠰᠣᠨᠢᠨ

京沪高铁再增8对“复兴号”

昨日上午,新京报记者从中国铁路北京局集团有限公司(以下简称:北京铁路局)获悉,按照铁路总公司统一部署,铁路部门将从4月10日施行新的列车运行图。此次调图后,京沪高铁将再次提速,单程仅需4小时18分,比此前最快的4小时24分钟的G7次列车还能节省6分钟的时间。同时,北京地区运行的复兴号数量也将扩容,其中京沪高铁新增8对复兴号列车,京津城际中复兴号列车占比将达八成。

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .