ᠢᠲᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠄ ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠪᠠ ····中老年:最关心国家大事和养生  

 

ᠢᠲᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠸᠲ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ᠄ ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠲᠤᠮᠲᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠢᠲᠠᠷ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠸᠲ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ ᠪᠤᠯ ? ᠲᠡᠲᠡᠨᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠲᠠᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ? ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠂ ᠲᠸᠩ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠢᠲᠠᠷ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠸᠲ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠲᠡ》 ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠢᠲᠠᠷ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠲᠤᠮᠲᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
   ᠡᠨᠡᠬᠦ《ᠮᠡᠲᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠲᠡ》 ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠢᠲᠡᠷ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ 75.8% ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷ᠋᠋ᠨ᠋ᠸᠲ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡ ᠤᠩᠰᠢᠲᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠷᠴᠢᠮ (56.6%) ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠲᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠂ 45.9 % ᠤᠨ ᠢᠲᠡᠷ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠶ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠬᠢ ᠢᠲᠡᠷ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠲᠠᠲᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠲᠠᠲᠠᠭ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄

中老年互联网生活研究报告:最关心国家大事和养生   

大多数中老年人喜欢通过网络做什么?他们经常浏览的文章又反映出哪些情感需求?近日,中国社会科学院国情调查与大数据研究中心和腾讯社会研究中心联合发布的《中老年互联网生活研究报告》显示,中老年人更关心国家大事和养生保健,对互联网和智能手机越认同、对自己越自信的中老年人,受骗的可能性也越低。
  该《报告》显示,在使用微信的中老年用户中,75.8%会上网看新闻资讯,过半数(56.6%)可以自己搜索想要获取的资讯,45.9%的中老年人会关注浏览微信公众号文章。超过八成中老年人会在微信中发表情包、在朋友圈点赞、接收或分发红包。
  来源:内蒙古启言网摘自《《北京晚报》

  

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .