ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ···英国五位文学巨匠手稿原件来上海展出

 

ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠢ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠴᠠᠷᠯᠣᠲ ᠪᠣᠷᠣᠨᠲ ᠂ ᠯᠠᠧᠷᠧᠰ᠂ ᠫᠧᠷᠰᠢ ᠪᠢᠰᠱᠢ᠂ ᠲᠣᠮᠧᠰ ᠰᠳᠢᠷᠧᠨ ᠠᠢᠯᠯᠣᠲ᠂ ᠴᠠᠷᠯᠧᠰ ᠳ᠋ᠢᠺᠧᠨᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠢ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ 4 ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 15 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
   ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠪᠤᠶᠤ《 ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ 》ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

英国五位文学巨匠手稿原件来上海展出

夏洛蒂·勃朗特、D.H.劳伦斯、珀西·比西·雪莱、T.S.艾略特和查尔斯·狄更斯等英国五位文学巨匠手稿原件来到上海。由大英图书馆(英国国家图书馆)与上海图书馆联合举办的“文苑英华——来自大英图书馆的珍宝”展览,将于2018年3月15日至4月15日在上海图书馆第二展厅举办。这些作家们的草稿、信件和原稿,将与中文翻译、改编、相关评论并呈展出。
  此展览也为大英图书馆和上海图书馆之间的合作关系建立里程碑。除了展览,上图将举办“英国文学作品翻译比赛”“英国文学专题讲座”等一系列活动,带领读者回到英国文学的故乡,探索更多英国文学的故事。
  来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网摘自《东方网》

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠴᠠᠷᠯᠣᠲ ᠪᠣᠷᠣᠨᠲ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠴᠠᠷᠯᠣᠲ ᠪᠣᠷᠣᠨᠲ ᠲᠣᠮᠧᠰ ᠰᠳᠢᠷᠧᠨ ᠠᠢᠯᠯᠣᠲ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠯᠠᠧᠷᠧᠰ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠫᠧᠷᠰᠢ ᠪᠢᠰᠱᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠴᠠᠷᠯᠧᠰ ᠳ᠋ᠢᠺᠧᠨᠰ
ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .