ᠦᠬᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠠᠺᠦ᠋ᠷᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠠ武汉大学樱花绽放

ᠦᠬᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠺᠦ᠋ᠷᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠠ

3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠬᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠺᠦ᠋ᠷᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠃
  ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠬᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠺᠦ᠋ᠷᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ《 ᠭᠢᠶᠠᠨ 》ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 《ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

武汉大学樱花绽放

3月15日, 人们在武汉大学欣赏樱花。
  近日,武汉大学樱花绽放,校园花香四溢。
  来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网摘自《新华网》

 
Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .