ᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨᠫᠦ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ伊斯坦布尔糕点节创造艺术品世界

ᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨᠫᠦ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

ᠲᠦᠷᠺ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠢᠲᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ  ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ 200 ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭᠴᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ( ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠾᠸ ᠼᠠᠨ ᠯᠢᠩ )

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

伊斯坦布尔糕点节创造艺术品世界

土耳其是一个喜食糕点的国度,为期两天的伊斯坦布尔糕点节吸引了大约200名知名糕点师到场献艺。他们各显其能,用精美的糕点作品为观众献上一场美食艺术盛宴。新华社记者 贺灿铃 摄

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .