ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠩᠬᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ出售蒙古国骆驼酸奶

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠩᠬᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠩᠬᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠩ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ 25 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠃ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 13948838917

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

出售蒙古国骆驼酸奶

蒙古国骆驼酸奶每斤25元。蒙古国牧民朋友家自制的奶食品,绝对可靠。明天货到巴音。联系电话:13948838917。

Posted in ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ|二手市场 and tagged .