ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠄ 10 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠸᠪᠠᠷᠦ᠋ ᠲᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ 白旗:出售斯巴鲁森林人

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠄ 10 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠸᠪᠠᠷᠦ᠋ ᠲᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠸᠪᠠᠷᠦ᠋ ᠲᠡᠷᠬᠡ  ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ 9.5 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ 2 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 15849909535

白旗:出售斯巴鲁森林人

10年 8月份 斯巴鲁森林人 手动豪华版 全时四驱 全手续,必须过户(蒙H户 ) ,现买9.5万 可办贷款首付2万左右 。 联系电话15849909535

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .