ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠴᠤᠴᠢᠮᠠᠭ ᠬᠦᠢᠲᠡᠷᠡᠨ᠎ᠠ北方地区气温急升骤降

ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠴᠤᠴᠢᠮᠠᠭ ᠬᠦᠢᠲᠡᠷᠡᠨ᠎ᠠ

12 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 14᠄ 00 ᠴᠠᠭ ᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ 2-6℃ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠩ 8-12℃ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠭᠠᠢ(23.1℃)᠂ ᠰᠢ ᠠᠨ(21.3℃)᠂ ᠲᠠᠶᠢᠶᠤᠧᠠᠨ(20.8℃)᠂ ᠵᠧᠩᠵᠧᠤ(23.7℃)᠂ ᠵᠢᠨᠠᠨ ᠤ (22.2℃)ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦᠮ 20℃ ᠢ᠋ ᠳᠠᠪᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠤ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠰᠤᠯᠠ ᠬᠦᠢᠲᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠧᠲ

 

北方地区气温急升骤降

昨天14时相较前天同一时刻,我国多地气温普遍升温2-6℃,部分地区升幅还达8-12℃。省会级城市中,银川(23.1℃)、西安(21.3℃)、太原(20.8℃)、郑州(23.7℃)、济南(22.2℃)整点气温均达到了20℃以上。

不过,明天开始,一股冷空气将影响我国,东北降温最早,明天开始气温明显下滑。其他地区大多在周四、周五将出现显著降温,北方大部升得快跌的也猛,由之前的显著偏高跌至明显偏低水平,随后还会有弱冷空气频繁到来,因此气温还将继续保持偏低。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .