《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ》 “中国最后的狩猎部落”

 

《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ》

《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ》ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠭᠤᠶᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠧᠡᠩᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
  ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠡᠧᠡᠩᠬᠢᠴᠣᠳ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠶᠠ ᠡᠧᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠳᠡᠭ᠃ 《ᠡᠧᠡᠩᠬᠢ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ 《ᠣᠢ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠭᠤᠶᠠ ᠡᠧᠡᠩᠬᠢᠴᠣᠳ ᠣᠷᠲᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠣᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠨ᠂ ᠠᠩ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠊ᠢᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ 《 ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 》ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

“中国最后的狩猎部落”

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市敖鲁古雅鄂温克民族乡——有“驯鹿之乡”美称。
  敖鲁古雅,鄂语为“杨树繁茂的地方”,“鄂温克”在鄂温克语中意为“住在大山林中的人们”。敖鲁古雅鄂温克族是我国唯一以饲养驯鹿为主要生产生活方式的民族,敖鲁古雅鄂温克人曾常年在深山密林中过着原始游猎生活,住着用树干和桦树皮搭建的“撮罗子”,以放养驯鹿为主,是历史上有名的“使鹿部落”,被称为“中国最后的狩猎部落”。
  来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网编译

 
 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .