ᠵᠢᠤ ᠵᠠᠢ ᠭᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ 8 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠨ᠎ᠠ九寨沟景区部分景观3月8日起恢复开放

ᠵᠢᠤ ᠵᠠᠢ ᠭᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ 8 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠨ᠎ᠠ

2017 ᠤᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠢ᠂ ᠵᠢᠤ ᠵᠠᠢ ᠭᠧᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ 7.0 ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠨᠣᠴᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠧᠴᠤᠧᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠠ ᠵᠧᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠩ ᠺᠧ ᠨᠢᠩ 7 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠵᠢᠤ ᠵᠠᠢ ᠭᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ 《ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ》ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠨ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠤ ᠵᠠᠢ ᠭᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠬᠡᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2018 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠴᠢᠳ ᠢ 2000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠩ ᠺᠧ ᠨᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠢᠳᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ 110 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ 90 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌᠃ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ 40 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ

九寨沟景区部分景观3月8日起恢复开放

2017年8月8日晚,四川省北部阿坝州九寨沟县发生7.0级地震,九寨沟多处景点遭到损坏。全国人大代表、四川省阿坝州州长杨克宁7日在此间表示,依照“限区域、限流量、限时段、限方式”的原则,自2018年3月8日起,关闭了7个月的九寨沟景区部分景观将恢复开放。

2018年全年游客接待限量为每天2000人,需实名预约,现场实名检票。”杨克宁说,景区门票价格不分淡旺季,全年为110元/张,观光车90元/张。门票价格在3月份实行促销价,40元/张,观光车价格不变。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .