ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠄ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮᠲᠦ···内蒙古启动五人制校园足球和啦啦操联赛

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠄ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮᠲᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠮᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠥᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ

ᠣᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠭ  ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 2018 ᠣᠨ ᠤ 《ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ︾》ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮᠲᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠮᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠥᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ  ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠬᠬᠡᠬᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮᠲᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠮᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠥᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ 12 ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

内蒙古启动五人制校园足球和啦啦操联赛

近日,由内蒙古自治区校园足球工作领导小组主办,呼和浩特市教育局、赛罕区教育局承办的2018年“内蒙古青少年校园足球日”公益活动暨五人制校园足球和啦啦操联赛启动仪式在呼和浩特市举行。

启动仪式现场组织了五人制校园足球比赛并进行啦啦操展示。活动以“快乐足球健康成长”为主题,采取校园足球文化节、校园比赛、班会等多种形式在全区12个盟市同步开展。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .