ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠄ 2020 ᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ···教育部:2020年前将取消特长生招生

ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠄ 2020 ᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠥ ᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠤᠭᠦᠭᠡᠨ 《2018 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ   ᠢ ᠰᠠᠢᠳᠤᠷ ᠬᠢᠬᠥ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 》 ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠨᠴᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠥ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠂ 2020 ᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠥ ᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠥᠰᠬᠥ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠬᠥ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢ ᠦᠷᠬᠥᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠢᠷ ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠬᠥ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠥ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢᠰᠭᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠥᠯᠬᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

教育部:2020年前将取消特长生招生

近日,教育部办公厅印发《关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》。《通知》指出,要逐步压缩特长生招生规模,直至2020年前取消各类特长生招生;继续清理和规范中考加分项目,尚未全面取消体育、艺术等加分项目的地方,要从2018年初中起始年级开始执行。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .