ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠠᠲ᠋ᠯᠸᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠄ ᠰᠤ ᠪᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡ 室内田径世锦赛:苏炳添获男子60米亚军

ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠠᠲ᠋ᠯᠸᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠄ ᠰᠤ ᠪᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠠᠲ᠋ᠯᠸᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ 60 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰᠤ ᠪᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ 6 ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ 42 ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ (ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠬᠠᠨ ᠶᠠᠨ)

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

室内田径世锦赛:苏炳添获男子60米亚军

近日,在英国伯明翰举行的2018世界室内田径锦标赛男子60米决赛中,中国选手苏炳添以6秒42的新亚洲纪录成绩获得亚军。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .