ᠵᠢᠤ ᠵᠠᠢ ᠭᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ ···九寨沟景区3月8日起在一定条件下逐步开放

ᠵᠢᠤ ᠵᠠᠢ ᠭᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠨ᠎ᠠ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ 《ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ》ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠤ ᠵᠠᠢ ᠭᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠬᠡᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠦᠬᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠤ ᠵᠠᠢ ᠭᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 08᠄ 00 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ 17᠄ 00 ᠴᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠴᠢᠳ ᠢ 2000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠦᠬᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠤ ᠵᠠᠢ ᠭᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠢᠳᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ 110 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌᠂ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ 40 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ

九寨沟景区3月8日起在一定条件下逐步开放

记者从四川省阿坝藏族羌族自治州旅游产业发展领导小组办公室获悉,九寨沟景区将于3月8日起在“限区域、限流量、限时段、限方式”的前提下逐步开放,并下调门票价格。

  据介绍,九寨沟开放景区的游览时间为每日8时至17时,日接待游客限制在2000人以内,且只接待旅行社组织的团队游客。开放后的九寨沟景区实行淡旺季票价,需提前预约购票,旺季每张110元,淡季40元。

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .