ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠄ ᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ ( ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ)锡林浩特:出租(出售)临街四层写字楼

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠄ ᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ ( ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ)

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ 260 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠄ 15047906789

文图无关

锡林浩特:出租(出售)临街四层写字楼

位于那达慕大街中段靠西(地中海洗浴东测)临街四层写字楼出租(出售),面积:260平方米;地理位置优越,交通便利,宜居宜商,是您事业腾飞的黄金旺铺!租金及售价面议,有意者请与15047906789联系!

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .