ᠫᠢᠶᠧᠠᠩᠼᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠪᠡ平昌冬奥会举行闭幕式

ᠫᠢᠶᠧᠠᠩᠼᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠪᠡ

ᠦᠴᠦᠬᠡᠳᠦᠷ ᠤᠷᠤᠢ ᠫᠢᠶᠧᠠᠩᠼᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠪᠡ᠂ ᠵᠠᠩ  ᠢ ᠮᠦᠸᠸ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ  ᠶᠢᠨ 《 ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ 8 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ 》 ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

平昌冬奥会举行闭幕式

2月25日,2018年平昌冬奥会闭幕式在平昌奥林匹克体育场举行。在闭幕式上,由张艺谋任总导演的“北京八分钟”惊艳亮相,两只亮闪闪的“大熊猫”蹦蹦跳跳登上舞台,在冰屏上穿梭,与智能机器人共舞,在互联网隧道中穿梭,并向全世界发出来自中国的邀请。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .