ᠫᠢᠶᠧᠩᠼᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ···平昌冬奥会2月23日奖牌统计

ᠫᠢᠶᠧᠩᠼᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠧᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

2018 ᠫᠢᠶᠧᠠᠩᠼᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠮᠧᠳ᠋ᠠᠯ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠷᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠬ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 37 ᠮᠧᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠦ ᠵᠢᠬᠰᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠺᠠᠨᠠᠳ᠋ᠠ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠬ ᠨᠢ 1 ᠠᠯᠲᠠ᠂ 6 ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ 2 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 9 ᠮᠧᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠬᠰᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠧᠲ

平昌冬奥会2月23日奖牌统计

挪威    13 14 10 37
 德国    13 7 6 26
 加拿大   10 8 9 27
 美国    8 7 6 21
 荷兰    8 6 4 18
 瑞典    6 5 0 11
 法国    5 4 6 15
 奥地利   5 2 6 13
 韩国    4 4 4 12
 瑞士    3 6 4 13
 日本    3 5 3 11
 意大利   3 2 5 10
 白俄罗斯   2 1 0 3
 中国    1 6 2 9

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .