ᠡᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠩ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠸᠲᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ平昌冬奥会短道速滑男子500米:武大靖破世界纪录夺冠

ᠡᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠩ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠸᠲᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ500 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠡᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠩ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ39 ᠰᠸᠺᠦᠨᠲ᠋ᠧ 584 ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠺ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠲᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦᠯ᠎ᠡ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

平昌冬奥会短道速滑男子500米:武大靖破世界纪录夺冠

2月22日晚,2018平昌冬奥会短道速滑男子500米决赛上演,中国选手武大靖一骑绝尘,没有给韩国队任何机会,以39秒584的成绩再次刷新自己刚创造的世界纪录和奥运纪录,获得冠军,为祖国拿下本届冬奥首块金牌!

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .