ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠡᠬᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ 115···内蒙古从国外成功引进第二批115只活体驯鹿

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠡᠬᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ 115 ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠵᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠᠳᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠤᠭᠡ ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠡᠬᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ 115 ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠥᠷᠴᠤ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠᠳᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠥᠷᠭᠡᠬᠥ  ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠭᠤᠶᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠦᠷᠬᠥᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠵᠤ ᠂ ᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠥᠢ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠭᠡ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠠᠢᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠡᠴᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠵᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

内蒙古从国外成功引进第二批115只活体驯鹿

2月10日凌晨,第二批115只来自荷兰的活体驯鹿经空运抵达北京首都国际机场,并顺利通过海关、检疫手续,准备前往内蒙古自治区根河林业局的新家。为延续当地敖鲁古雅驯鹿文化、带动驯鹿相关产业,内蒙古根河林业局委托贸易公司,从荷兰分批次进口活体驯鹿。

  新华社记者 李任滋 摄

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .