《ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ 》 ᠤ ᠬᠢᠨ 《ᠰᠠᠷᠠ ᠭᠬᠢᠷᠲᠦᠬᠦ ᠭᠠᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ··启言网自拍《月食奇观》作品,请您欣赏:

《ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ 》 ᠤ ᠬᠢᠨ 《ᠰᠠᠷᠠ ᠭᠬᠢᠷᠲᠦᠬᠦ ᠭᠠᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ》 ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠲᠠᠨᠠᠷ  ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

1ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ31 ᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠰᠠᠷᠠ ᠭᠬᠢᠷᠲᠦᠬᠦ ᠭᠠᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ 《ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ 》 ᠤ ᠬᠢᠨ ᠡᠨᠡ  ᠭᠠᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠲᠠᠨᠠᠷ  ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

内蒙古启言网自拍《月食奇观》作品请您欣赏:

1月31日,中国乃至亚洲、大洋洲和北美洲等地可观赏到月全食(红月亮),其中,中国东部地区比西部地区观测效果更好。
  内蒙古启言网自拍《月食奇观》作品,请您欣赏:

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .