ᠸᠠᠯᠸᠲ᠋ᠠ 2018 ᠤᠨ ᠤ《ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ》 ᠢ᠋ᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠪᠡ瓦莱塔正式成为2018“欧洲文化之都”

ᠸᠠᠯᠸᠲ᠋ᠠ 2018 ᠤᠨ ᠤ《ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ》 ᠢ᠋ᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠪᠡ

ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠯᠲ᠋ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠸᠠᠯᠸᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ 2018 ᠤᠨ ᠤ《ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ》 ᠢ᠋ᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠤᠢ ᠸᠠᠯᠸᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ 3D ᠳ᠋ᠧᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃

《ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ》ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 1985 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠧᠦ᠋ᠷᠤᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠡᠧᠦ᠋ᠷᠤᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠠᠬᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

瓦莱塔正式成为2018“欧洲文化之都”

每年授予一座或两座欧洲城市这项荣誉称号,旨在促进欧盟成员国及城市之间的文化交流。近日,马耳他首都瓦莱塔正式成为2018“欧洲文化之都”。

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .