ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠤ ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢᠴᠢᠮᠡᠭ《呼麦与手风琴》陶丽其木格

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠤ ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ 《 ᠦᠨᠤᠷᠲᠤ ᠤᠰᠤ 》 ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃
 2015 ᠤᠨ ᠡᠴᠠ 2017  ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠢᠰᠲ᠋ᠷ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ᠂ 《 ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠢ 》ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠶᠡᠷ ᠮᠠᠭᠢᠰᠲ᠋ᠷ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
 2017 ᠤᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 19 ᠳ᠋ᠥ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠶᠤᠲᠠᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠣ 《 ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ 》ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠭᠦᠭᠡᠮᠡᠢᠴᠢᠨ ᠪᠡ᠊ · ᠤᠳᠤᠰᠦᠷᠤᠩ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠷᠡᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠃
 2017  ᠤᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠤ ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢᠴᠢᠮᠡᠭ ᠃
 ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ 《 ᠦᠨᠤᠷᠲᠤ ᠤᠰᠤ 》 ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃
 2017  ᠤᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠵᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
 ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃
 《 ᠠᠯᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠭᠢᠰᠲ᠋ᠷ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠣ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠣ᠃
  ᠠᠯᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠣ
  ᠦᠭᠡ ᠄ ᠨ᠊ᠢ᠊ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ
  ᠠᠶ᠎ᠠ ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨ
  ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨ
  ᠬᠦᠭᠡᠮᠢ ᠄ ᠲᠤᠯᠢᠴᠢᠮᠡᠭ

 
Posted in ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠮᠤᠷ| 每日嘉宾 and tagged .