ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ 31 ᠤ ᠤᠷᠤᠢ··· 中国各地1月31日晚可观赏到月全食

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ 31 ᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠭᠬᠢᠷᠳᠡᠬᠦ  ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ (ᠭᠦᠧᠧ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠢ) ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠧᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠦ ᠶᠠᠩ ᠤᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠥᠨᠥ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠪ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠭᠬᠢᠷᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ)ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠭᠬᠢᠷᠳᠡᠬᠦ  ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠠ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠥᠨᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠤ ᠦᠤᠷ  ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠭᠬᠢᠷᠳᠡᠬᠦ  ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

中国各地1月31日晚可观赏到月全食

据广州市五羊天象馆透露:今年1月31日,中国乃至亚洲、大洋洲和北美洲等地可观赏到月全食(红月亮),其中,中国东部地区比西部地区观测效果更好。

如果因天气不佳而看不到月全食,那也不必惋惜。今年7月28日凌晨,中国民众还可目睹到今年第二次月全食。时间是:初亏2时24分,食既3时30分,食甚4时22分,生光5时14分,复圆6时19分。

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .