ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ - ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ···天津航空将新开呼和浩特至重庆直飞航线

ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ - ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠢᠰᠦᠯᠬᠡ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠴᠢᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ - ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠢᠰᠦᠯᠬᠡ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠃

ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ - ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ A320 ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠳᠡᠬᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠡᠬᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠳᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢᠰᠦᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 173 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ GS6596 ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ 9᠄45 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠰᠴᠦ᠂ 12᠄15 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠬᠦ GS6595 ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠨᠢ 13᠄25 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠰᠴᠦ᠂ 16᠄05 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

天津航空将新开呼和浩特至重庆直飞航线

记者从天津航空获悉,为进一步满足广大旅客的春运出行需求,近日,天津航空将新开呼和浩特—重庆直飞航线。

  据介绍,此次新开的呼和浩特—重庆航线由空客A320机型执飞,每周一、三、五和周日执行,每班提供173个座位。去程重庆至呼和浩特GS6596航班,9时45分从重庆起飞,12时15分到达呼和浩特;回程呼和浩特至重庆GS6595航班,13时25分从呼和浩特起飞,16时5分到达重庆。  

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .