ᠴᠠᠰᠣ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ 雨雪天气将持续

ᠴᠠᠰᠣ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠣᠯ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢᠬᠢ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠡᠨ᠂ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢᠬᠡ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠰᠣ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠣ᠂ ᠠᠨᠾᠦᠢ᠂ ᠡᠾᠧᠨᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠨᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠪᠧᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠣᠷᠳᠣᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠣᠷᠳᠣᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠡᠢ᠃
  ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠣ᠂ ᠠᠨᠾᠦᠢ᠂ ᠡᠾᠧᠨᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠨᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠪᠧᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣ 27 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠨᠡᠢᠳᠡᠮ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠰᠣ ᠣᠷᠣᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠠᠰᠣ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠬᠣᠷᠳᠣᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠴᠢᠩᠳᠣᠣ᠂ ᠴᠧᠩᠳᠣ᠋᠂ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠡᠳᠣᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠯᠳᠣ ᠲᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠴᠠᠰᠣ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠣᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠵᠶᠠᠨ ᠠᠪᠣᠷᠠᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠥᠭᠥᠳ ᠢ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

 

雨雪天气将持续影响我国大部分地区

27日起,雨雪天气将持续影响我国大部分地区,河南东南部、江淮、江南北部、湖北东南部、贵州中北部、湖南大部等地有中到大雪或雨夹雪,其中,安徽南部、江苏南部、浙江西北部、湖北东南部、湖南西北部等地有暴雪,局地大暴雪。
  受频繁南下的冷空气影响,中东部地区自北向南气温还将有所下降,并继续维持偏低状态。内蒙古、陕西和山西的部分地区降温10~15℃。南疆西部山区、甘肃西部等地有小到中雪。
  气象专家提醒,民众外出走亲访友时,注意交通安全,谨慎慢行。
  来源:内蒙古启言网摘自《中国新闻网》

 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .