ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ《ᠮᠦᠯᠠᠨ》 ᠢ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠳᠤ ···新版民族歌剧《木兰》在南京首演

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ《ᠮᠦᠯᠠᠨ》 ᠢ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠯᠠᠪᠠ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ 《ᠮᠦᠯᠠᠨ》 ᠢ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠰ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠ ᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ᠃

2004 ᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠮᠦᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠯᠢᠰ》ᠮᠠᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢᠬᠢ 10 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠸᠢᠶᠧᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠠ᠂ ᠯᠢᠨᠺᠧᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠪ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

新版民族歌剧《木兰》在南京首演

新版民族歌剧《木兰》近日在南京首演。作为第三届中国歌剧节特邀节目,《木兰》将连续两晚登陆江苏大剧院。
早在2004年,便有《木兰诗篇》问世,10余年间,在奥地利维也纳国家歌剧院、美国纽约林肯艺术中心、中国国家大剧院等国内外众多演出场所上演。

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .