《 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ》 ᠶᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ “机器人医生”助力骨科手术

《 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ》 ᠶᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠠᠨᠾᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠾᠹᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠾᠦᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠣ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠣ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠣ ᠮᠠᠰᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ ᠃ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ 《ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠢ 》 ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠂ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠯᠢᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠲᠡᠪᠴᠡᠩ ᠡᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠢ ᠂ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠮᠦᠴᠢ ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠭ  ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠶᠠᠰᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠬᠣ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠮᠠᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠡᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠰᠢᠨᠬᠣᠧᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠳᠣᠧᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

“机器人医生”助力骨科手术

近日,位于安徽合肥的安徽医科大学第一附属医院启用骨科手术机器人开展手术。据介绍,这款名为“天玑”的国产骨科手术机器人由机械臂主机、光学跟踪系统、主控台车构成,能够进行四肢、骨盆骨折以及脊柱全节段(颈椎、胸椎、腰椎、骶椎)手术。新华社记者 张端 摄

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .